HPF-מערכת ערפול מים בלחץ גבוה

מערכות ערפול בלחץ גבוה משמשות לווסת את רמות הטמפרטורה והלחות, במיוחד בתנאי יובש וחום. המערכות עובדות בלחץ מים גבוה (עד 100 אטמ’) הגורם לפירוק הטיפות לחלקיקים קטנים אשר מרחפים באויר ומתאדים לפני שבאים במגע עם הצמחים. כך מתאפשר ויסות הטמפרטורה והלחות מבלי להרטיב את הגידול. המערכות מותאמות לתנאי אוורור טבעי ומאולץ עד ל-20-30 חילופי אוויר/שעה.